Stare Pole: Remonty dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
Numer ogłoszenia: 218816 - 2009; data zamieszczenia: 02.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu , ul. Marynarki Wojennej 1B, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 0-55 271 35 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu polegającego na demontażu płyt azbestowo cementowych wraz z ich utylizacją (664,8 m 2).Częściowa wymiana więźby dachowej (elementy słabe konstrukcyjnie ok. 45 m), wymiana pokrycia izolacyjnego (papa, membrana paro-przepuszczalna) wraz ołaceniem dachu Położenie pokrycia dachu w postaci blachodachówki., wygłuszeniem stropu. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót zał nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3000 zł. ( trzy tysiące złotrych złotych 00/100) Forma - Wadium może być wniesione w jednej lub następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Sposób wniesienia wadium w formie pieniężnej - wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 93 8303 0006 0040 0400 0521 0002 BS Malbork O/Stare Pole. Sposób wniesienia wadium w pozostałych formach Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w gabinecie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Termin wniesienia wadium - Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 23.07.2009 r. do godz. 10.00 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Skutki nie wniesienia wadium - Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium - wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy pzp Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: - upływie terminu związania ofertą, - zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego - unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona, Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonaw

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gokisstarepole.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu 82-220 Stare Pole , woj. pomorskie , powiat Malbork ul. Marynarki Wojennej 1 ,.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 1, 82 - 220 Stare Pole w gabinecie Dyrektora.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).