Stare Pole: remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
Numer ogłoszenia: 273966 - 2009; data zamieszczenia: 11.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218816 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1B, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 0-55 271 35 10, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu polegającego na demontażu płyt azbestowo cementowych wraz z ich utylizacją (664,8 m 2).Częściowa wymiana więźby dachowej (elementy słabe konstrukcyjnie ok. 45 m), wymiana pokrycia izolacyjnego (papa, membrana paro-przepuszczalna) wraz ołaceniem dachu Położenie pokrycia dachu w postaci blachodachówki., wygłuszeniem stropu. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót zał nr 4 do SIWZ...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72269.53 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)