Stare Pole: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych
Numer ogłoszenia: 182955 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282780 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1B, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 0-55 271 35 10, faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącego budynku parterowego nie podpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym według projektu indywidualnego jako budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (boisko trawiaste do piłki nożnej i siatkowej , drogi wewnętrzne, parkingi, ogrodzenie , oraz miejsce zadaszone na odpady stałe) Zakres robót obejmuje : zgodnie z projektem zał nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 325003.63 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)