Stare Pole: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych
Numer ogłoszenia: 282780 - 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu , ul. Marynarki Wojennej 1B, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 0-55 271 35 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącego budynku parterowego nie podpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym według projektu indywidualnego jako budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo Gmina Stare Pole wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (boisko trawiaste do piłki nożnej i siatkowej , drogi wewnętrzne, parkingi, ogrodzenie , oraz miejsce zadaszone na odpady stałe (szczegółowy opis zadania zał nr 1 projekt).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 000 zł. piętnaście tysięcy złotych 00/100 Wadium może być wniesione w jednej lub następujących formach: a pieniądzu, b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. c - gwarancjach bankowych d - gwarancjach ubezpieczeniowych e - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego 93 8303 0006 0040 0400 0521 0002 BS Malbork O/Stare Pole. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Gabinecie dyrektora GOKiS. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 08.09.2009 r. do godz. 10.00 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy *. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: -upływie terminu związania ofertą, -zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonani umowy. - unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: -który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, -który został wykluczony z postępowania, Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gokisstarepole.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu ul Marynarki Wojennej 1B 82 - 220 Stare Pole.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu ul Marynarki Wojennej 1B 82 - 220 Stare Pole gabinet Dyrektora GOKiS.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ne lata 2007 - 2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa Wsi.