Numer ogłoszenia: 291652 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 282780 - 2009 data 18.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1B, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 0-55 271 35 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: